DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH - II etap

Typ: Książka

Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów.
zawiera 5% VAT
16,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT15,24 zł


Preloader

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska

     

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych

II etap edukacyjny 

 

Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Publikacja powstała również z myślą o uczniach: 

• posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, 
• posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
• z trudnościami w nauce wynikającymi z deficytów rozwojowych typu dysleksja, dysortografia, dysgrafia, 
• ujawniających trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), 
• ze stwierdzonymi zaburzeniami w zachowaniu, nadpobudliwością ruchową, ADHD, 
• słabowidzących i słabosłyszących oraz z niedosłuchem, 
• przewlekle chorych (cukrzyca, epilepsja, porażenie mózgowe), 
• w stosunku do których stwierdzono potrzebę udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (nieposiadających ani opinii, ani orzeczenia).

Dane techniczne

format B5
objętość 108 stron
oprawa miękka
ISBN 978-83-7134-913-3