Kalendarz wydarzeń

KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.  
Sobota, 3.06.2017, 09:00 - 16:00
Odsłon : 2037  

Temat: KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
Forma: Warsztat/szkolenie
Termin:3.06.2017 r (sobota)
Godziny zajęć: 9.00-16.00 (8 godzin dydaktycznych)
Miejsce: Polska Fundacja OIC Poland, Lublin, ul. Gospodarcza 26
Cena: 350 zł
Organizator: Ośrodek Szkoleniowy SAVANTIA, www.szkolenialogopedyczne.pl, e-mail : savantia@o2.pl, tel. 516 103 405 ---- Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice, www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71
Prowadzący: ­ mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach. ­ mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi.
Dla kogo przeznaczony jest warsztat? Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.
Tematyka: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania. Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy. Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.
Program szkolenia:
1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
3. Charakterystyka kwestionariusza.
4. Warunki przeprowadzania badania.
5. Wywiad z opiekunem dziecka.
6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.
Płatność Płatność za warsztat prosimy wykonać przelewem: ----
Rachunek odbiorcy: 50 1020 5558 1111 1930 6870 0053
Tytuł przelewu: KORP + imię i nazwisko Nazwa odbiorcy: SAVANTIA Dorota Kowalska-Ruta
Kwota: 350zł ---- Wpłata będzie fakturowana po wpłynięciu na konto.

Miejsce Lublin
Kontakt email: savantia@o2.pl, tel. 516 103 405