Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.  
Sobota, 15.07.2017, 10:00 - 14:30
Odsłon : 1397  

   Temat:    

KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.

Prowadzący:

mgr Anna Bogacz

Forma:

Szkolenie

Termin:

15.07.2017 [sobota] 

Godziny zajęć:

10.00-14.00 (5 godzin dydaktycznych)

Miejsce :

Warszawa

Cena:

260 zł

Organizator:

Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”

www.dobrakadra.edu.pl

szkolenia@dobrakadra.edu.pl

22/403-69-88

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Jest adresowany do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka w wieku od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.

Tematyka:

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.

Informacje zebrane przy pomocy Kart ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także komunikowanie się z innymi specjalistami. Zastosowanie Kart pozwala również na bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian w zachowaniu dziecka po upływie czasu.

Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny wstępnej dla poszczególnych przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych form zachowań i reakcji emocjonalnych i społecznych, a także trzydzieści cztery karty oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowań w następujących obszarach: sen; wydalanie; odżywianie; samodzielność; nawyki; aktywność ruchowa i napęd; poziom impulsywności, koncentracja i uwaga; emocje; zachowanie (wzorce behawioralne); relacje społeczne.

Integralną częścią narzędzia jest także karta wstępnego wywiadu rozwojowego i karta podsumowująca diagnozę.

Co otrzymują uczestnicy szkolenia?

 1. Zaświadczenie ukończenie szkolenia.
 2. Program komputerowy KOZE w wersji demonstracyjnej.
 3. Materiały szkoleniowe.

Program szkolenia:

 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart oceny zachowania i emocji (KOZE).
 2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii.
 3. Charakterystyka kwestionariusza.
 4. Wywiad rozwojowy z opiekunem dziecka.
 5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka).
 6. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
 7. Omówienie poszczególnych Kart oceny wraz z interpretacją kliniczną.
 8. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – ćwiczenie praktyczne.

 

Miejsce WARSZAWA
Kontakt tel.: 22/403-69-88, e-mail: szkolenia@dobrakadra.edu.pl