Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Poprzedni dzień Następny dzień Następny miesiąc
W roku W miesiącu W tygodniu Według dnia Szukaj Przejdź do miesiąca
III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna "Logopedia w teorii i praktyce"  
Sobota, 30.05.2015, 09:00 - 17:00
Odsłon : 905  
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Odział Śląski
 ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
 w III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej
Logopedia w teorii i praktyce"
połączonej z walnym zebraniem członków Śląskiego Oddziału Logopedycznego
 III International Conference on Logopedics
'Theoretical and Practical Aspects in Speech-Language Pathology'
 Katowice, 30.05.2015 r.

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM KONFERENCJI

 

Miejsce

 Aula na Wydziale Teologicznym

ul. Jordana 18, Katowice

………………

8:00 – 9.00

 Rejestracja uczestników

Registration

9.00 – 9.15

 Otwarcie konferencji. Wręczenie nagrody Logopedia Silesiaca 2015

Opening ceremony. The award ceremony Speech-LanguageTherapy Silesiaca 2015

SESJA I

Session I

 PROWADZENIE

Keynote Speakers

 

dr n. hum. Katarzyna Węsierska

9.15 – 10.15

Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy w praktyce logopedy klinicznego – problematyka dyferencjalnej diagnostyki, a efektywność długotrwałej opieki logopedycznej

Children with delay of development of speech in a practice of medical speech-language therapy - problems of the differential assessment and effectiveness  of the long - term care

 doc. dr hab. n. ped. Karel Neubauer
Gość specjalny

                       
Department of Special Education and Speech-Language Therapy Fakulty of Education University of Hradec Králové and Medical Speech-Language Therapy Česká Lípa

 Tłumaczenie: mgr Józef Oczadły

10.15 – 10.45

O procesie opanowywania języka przez dziecko - nabywanie i uczenie się

The process of language acquisition by a child – acquiring and learning

 dr hab. prof. UŚ Bernadeta Niesporek-Szamburska

 Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach

10.45 – 11.00

 Dyskusja

Discussion

11.00 – 12.00

 Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (11.00 – I termin, 12.00 – II termin)

General meeting of the members of the Silesian Department of the Polish Society of Speech-Language Therapy

11.00 – 12.00

 SESJA POSTEROWA i przerwa kawowa/kanapkowa

Poster Session and refreshments

 

Różnice w stanie mowy dzieci o podobnym ubytku słuchu

Differences in the state of speech among children with similar hearing impairment

 Marta Cyroń

 Koło Naukowe Logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

„Podwójnie wyjątkowi” w teorii i praktyce logopedycznej

Twice exceptional children in theoretical and practical aspects in speech-language pathology

 mgr Maria Foryś

 Centrum Rozwoju Zdolności i Terapii Mowy „Podwójnie wyjątkowi”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie

Badanie opinii polskich logopedów na temat możliwości współpracy z tłumaczem

Survey on Polish SLTs’ opinions on the possibility of cooperating with interpreters

 mgr Katarzyna Gaweł

 Instytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 dr n. hum. Katarzyna Węsierska

 Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Logopedyczne w Katowicach

Charakterystyka samooceny i osobowości osób jąkających się będących i niebędących w trakcie terapii

Self-esteem and personality characteristic of stuttering people who participate in speech therapy as well as these who do not

 Aleksandra Jastrzębowska

 Koło Naukowe Logopedii, Akademia  Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Strategie postępowania logopedycznego w przypadku dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (SLI)

Logopaedic strategies in children with Specific Language Impairment (SLI)

 mgr Sofia Kamińska

 Uniwersytet Wrocławski,  Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu

 Bariery komunikacyjne dzieci i młodzieży w szkołach polskich za granicą.

Stymulowanie umiejętności językowych sposobem na poprawę kompetencji komunikacyjnej uczniów

Communication barriers of children and teenagers in Polish schools abroad. Language skills stimulation as a way to improve communication competence of schoolchildren

 

mgr Kamila Kuros-Kowalska,

mgr Natalia Moćko

 Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przesiewowe badanie mowy, czyli o czym żaden logopeda zapomnieć nie może

Speech screening, which is about what no speech therapist can not forget

 mgr Kamila Kuros-Kowalska,

mgr Natalia Moćko,

mgr Monika Pakura

Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mam niedosłuch … Mam też głos! „Posłuchaj” o niedosłuchu

I have a hearing loss... I also have a voice! "Listen" about hearing loss

 

 mgr Ewa Kwaśniok, mgr Magdalena Ławecka

 Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach

Rola logopedy w pracy z uczniami romskimi

The role of speech therapist working with Romani children

 mgr Monika Pakura

 Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Internetowy system przesiewowy badań artykulacyjnych i wspierania korekcji wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym

The online screening system of articulation and supporting of correction articulation defects in children of preschool age

 dr Agnieszka Płusajska-Otto

dr Ewa Gacka

 Uniwersytet Łódzki

 dr Maciej Szczepańczyk

dr inż. Bartosz Sakowicz

 Politechnika Łódzka

Ocena funkcjonowania językowego dzieci z zespołem Williamsa

Assessment of the linguistic functioning of children with Williams syndrome

 mgr Joanna Witkowska

 Stowarzyszenie Zespołu Williamsa w Warszawie

 

Funkcjonowanie językowe dzieci niesłyszących w kontekście społecznego wsparcia ich rodzin

Speech function of hearing impaired children within the context of their families' social support

 dr n. hum. Agnieszka Woźniak

 Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

SESJA II

Session II

PROWADZENIE

Keynote Speakers

mgr Katarzyna Pietras

12.00 – 12.30

Karta badania logopedycznego osób po laryngektomii całkowitej

Speech disorders assessment card for patients after total laryngectomy

 dr n. hum. Dorota Lipiec

 Pracownia Logopedii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

12.30 – 13.30

 

Diagnoza specyficznego zaburzenia językowego (SLI) u dzieci jedno- i dwujęzycznych - perspektywa polska

Diagnosis of specific language impairment (SLI) in monolingual and bilingual children: Polish perspective

 dr hab. Ewa Haman,

mgr Magdalena Łuniewska

 Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski

13.30 – 14.00

Rola właściwej aktywności mięśni artykulacyjnych na poszczególnych etapach tworzenia głosu

The role of proper activity of articulation muscles at various stages of the act of voice creation

 mgr Agnieszka Kurowska-Janecka

 

Katedra Audiologii  i Foniatrii, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

14.00 – 14.30

O etyce zawodu logopedy w opinii studentów logopedii, logopedów, rodziców i pełnoletnich osób z zaburzeniami mowy - doniesienia z badań własnych

 Ethical aspects of logopedic profession in the opinion of students of logopedic and logopedists parents and adult patients with speech disturbanced as well – results of own research findings

 dr n. hum. Mieczysław Chęciek

 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim

mgr Elżbieta Bijak

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie, Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim

 

14.30 – 15.00

 

Przerwa kawowa/kanapkowa

Refreshments

 

SESJA III

Session III

PROWADZENIE

Keynote Speakers

dr n. hum. Mieczysław Chęciek

15.00 – 15.30

Terapia chorych z afazją (na przykładzie terapii grupowej sekcji “Afazja” SON w Gliwicach

Therapy the sick person with aphasia

 dr n. hum. Małgorzata Szalińska-Otorowska

 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach, Poradnia Logopedyczna w Gliwicach, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „SON” w  Gliwicach, Sekcja „Afazja”

15.30 – 16.00

Rola oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w kompleksowej diagnozie logopedycznej

The role that an assessment of a child’s psychomotor development plays in a comprehensive speech therapy diagnosis

 mgr Elżbieta Bogacz

 Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno Rehabilitacyjny; Centrum Regionalnych Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach

mgr Anna Bogacz-Rybczak

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi

16.00 – 16.30

 

Seplenienie boczne – prawda i fałsz

Sigmatismus lateralis – truth and false

 dr n. hum. Joanna Trzaskalik

 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

 

16.30 – 17.00

Dyslalia: temat poznany czy rozpoznawany?

Dyslalia: a well-recognized or an under-recognized issue?

 mgr Barbara Sambor

 Państwowa Wyższa Szkołą Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Aktorski 

17.00 –

17.30

Prawo Medyczne w codziennej praktyce logopedy

Medical law in the practice of speech-language therapists

 mgr Maciej Gibiński

 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Centrum Doradcze Prawa Medycznego w Krakowie

 

17.30 –

17.45

 Dyskusja

Discussion

 

17.45

 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Closing Ceremony

 

         

 


 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://mklkatowice.wordpress.com/

Miejsce Katowice
Kontakt email: mkl.katowice@gmail.com, tel.: (32) 359 21 75