LOGOPEDIA – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki

Typ: Książka

Poszczególne rozdziały poświęcone są historii i teorii logopedii, zagadnieniom patologii języka dzieci, zaburzeniom mowy o podłożu neurologicznym, problemom związanym z czytaniem i pisaniem, surdologopedii oraz tematowi wykorzystania komputera w praktyce terapii mowy.
zawiera 5% VAT
65,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT61,90 zł


Preloader

LOGOPEDIA – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki

 

Redakcja naukowa:

Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray

 

Niniejsza publikacja prezentuje interdyscyplinarne podejście do logopedii. Poszczególne rozdziały, których autorami są zarówno teoretycy, jak i praktycy, poświęcone są historii i teorii logopedii, zagadnieniom patologii języka dzieci, zaburzeniom mowy o podłożu neurologicznym, problemom związanym z czytaniem i pisaniem, surdologopedii oraz tematowi wykorzystania komputera w praktyce terapii mowy.

 

Logopedia – wybrane aspekty historii, teorii i praktyki to pierwszy tom serii Logopedia XXI Wieku, wydany dzięki współpracy Harmonii Universalis i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 

Spis treści

 1. Stanisław Milewski, Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim
 2. Danuta Emiluta-Rozya, Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 3. Ewa Hartman, Urszula Bartosiewicz, Interdyscyplinarność logopedii – szkoła wrocławska

 4. Stanisław Grabias, O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania

 5. Maria Kielar-Turska, Sprawności językowe i komunikacyjne a inne funkcje psychiczne

 6. Edward Łuczyński, Gramatyka a logopedia

 7. Danuta Pluta-Wojciechowska, Patofonetyka – nowy przedmiot kształcenia czy nowe ujęcie „starych tematów”?

 8. Barbara Kamińska, Miejsce logopedii artystycznej w systemie kształcenia logopedów

 9. Jacek Jarosław Błeszyński, Agnieszka Hamerlińska-Latecka, Rodzic czynnikiem warunkującym skuteczność terapii logopedycznej

 10. Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray, SLI w kontekście psycholingwistycznych teorii przetwarzania procesów mowy

 11. Joanna Gruba, Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym - analiza badań

 12. Ewa Binkuńska, Procesy definiowania u dzieci cztero-, sześcio- i ośmioletnich

 13. Alina Maciejewska, Sprawność definiowania w rozwoju mowy i niektórych jej zaburzeniach

 14. Marta Wysocka, Percepcja prozodii mowy i muzyki na przykładzie badań dzieci pięcio-siedmioletnich

 15. Anna Walencik-Topiłko, Ćwiczenia słuchowe w terapii logopedycznej – wskazówki metodyczne oraz omówienie przykładów

 16. Małgorzata Rocławska-Daniluk, Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej

 17. Dariusz Okrzesik, Joanna Piórko, Barbara Makarczuk, Logopedyczne badania przesiewowe 6-latków – Sopot 2004–2010

 18. Róża Sobocińska, Dobór metody w terapii osób jąkających się

  Dodatek – Elżbieta Haponiuk, Róża Sobocińska, Halina Waszczuk, Sytuacja terapeutyczna osób jąkających się w odniesieniu do ich wieku

 19. Anna Kołaczkowska, Logopeda w ogrodzie kultury

 20. Jolanta Panasiuk, Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją

 21. Aneta Domagała, Sprawności narracyjne w otępieniu alzheimerowskim – postępowanie terapeutyczne

 22. Urszula Mirecka, Ocena płaszczyzny suprasegmentalnej ciągu fonicznego w dyzartrii

 23. Elżbieta M. Minczakiewicz, Nabywanie umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą okołoporodowych urazów i uszkodzeń neurologicznych

 24. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Ewa Czaplewska, Dzieci przedwcześnie urodzone jako grupa zagrożona ryzykiem nieprawidłowego rozwoju mowy i języka

 25. Mirosław Michalik, Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym

 26. Izabela Olejniczak-Pachulska, Katarzyna Urbańska, Powodzenie terapii osób z afazją a wsparcie systemowe

 27. Ewa Bartczak, Jan Kochanowski, Afazja wzgórzowa. Opis przypadku

 28. Jagoda Cieszyńska, Zaburzenia linearności - podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu

 29. Maria Przybysz-Piwko, Aspekt logopedyczny w opisie i interpretacji błędów w pisaniu jako jednej z form komunikacji językowej

 30. Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat

 31. Marta Korendo, Dysleksja paradygmatyczna i syntagmatyczna – przykłady błędów w zapisach dzieci

 32. Alicja Giermakowska, Kształtowanie morfologicznej kompetencji językowej u dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania i pisania (profilaktyka/korekcja dysleksji i dysortografii)

 33. Małgorzata Wizjan, Barbara Ostapiuk, Niepowodzenia szkolne a glottodydaktyka. Studium przypadku

 34. Ewa Muzyka-Furtak, Terapia surdologopedyczna w ujęciu komunikacyjnym

 35. Zdzisława Orłowska-Popek, Trudności uczniów niesłyszących w językowym opisie uczuć

 36. Helena Liwo, (Nie)słyszący jako wyzwanie dla współczesnej surdologopedii

 37. Katarzyna Szady, Wykorzystanie autorskich programów w terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych

 38. Joanna Jatkowska, Logopedia w internecie

 

Dane techniczne

format B5
objętość 480 stron
oprawa twarda
ISBN 978-83-7744-017-9