• JĄKANIE NABYTE

  Może pojawić się na podłożu neurologicznym (jąkanie neurologiczne) lub psychologicznym (jąkanie nerwicowe, jąkanie traumatyczne). Współwystępuje z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (i innymi zaburzeniami spowodowanymi tą samą etiologią, w tym...

 • JĄKANIE FUNKCJONALNE

  zob. JĄKANIE ROZWOJOWE

 • JĄKANIE CZYNNOŚCIOWE

  Termin wprowadzony, obok terminu jąkanie organiczne , w latach 50. XX wieku przez Aleksandrę Mitrinowicz-Modrzejewską. Jąkanie czynnościowe jest następstwem zmian czynnościowych w centralnym układzie nerwowym, które wpływają na ruchowe mechanizmy...

 • JABŁONKOWANIE

  /SIAKANIE, SZIAKANIE/ Zjawisko to polega na wymienieniu szeregów podniebiennego ś , ź , ć , dź i dziąsłowego sz , ż , cz , dż ([š], [ž], [č], [ǯ]) na szereg dziąsłowy miękki szi , żi , czi , dżi ([š’], [ž’], [č’], [ǯ’]). Wymowa typu sziano , żito ,...

 • ISTOTNIE NIŻSZA SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

  zob. OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY (ORM)

 • IRONIA

  Ukryta drwina, złośliwość w wypowiedzi pozornie akceptującej. Wyrażenie nie wprost znaczenia stojącego w sprzeczności z dosłownym sensem wypowiedzi sygnalizowane jest niekiedy przez ton głosu, intonację, mimikę (np. wyrażona poważnym tonem pochwała...

 • IPA

  zob . MIĘDZYNARODOWY ALFABET FONETYCZNY

 • INTUICJA JĘZYKOWA

  zob. POCZUCIE JĘZYKOWE

 • INTONACJA ZDANIA

  zob. MELODIA ZDANIA

 • INTONACJA GŁOSU

  ang. voice intonation łac. intonare ‘grzmieć, rozbrzmiewać, wołać’ Oznacza powstawanie głosu w krtani pod wpływem drgań fałdów głosowych. Właściwą intonację warunkuje odpowiednia budowa i sprawność funkcjonalna układu oddechowego oraz krtani. Wyróżnia...

 • INTONACJA

  ang. intonation łac. intonare ‘grzmieć, rozbrzmiewać, wołać’ Definicje intonacji cechuje duża różnorodność. Intonacja w wąskim rozumieniu bywa określana jako zmiany parametru częstotliwości podstawowej (F 0 ) wywołujące percepcyjne wrażenie modulacji...

 • INTERPRETACJA TEKSTU MÓWIONEGO

  zob. ROZUMIENIE MOWY

 • INTERAKCYJNA METODA TERAPII JĄKANIA WCZESNODZIECIĘCEGO

  zob. PALIN PCI

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA

  ang. Sensory Integration łac. integratio ‘składanie całości’, sensorium ‘organ czucia’ Twórczynią podstaw teorii integracji sensorycznej jest Anna Jean Ayres (1920–1988), doktor psychologii i terapeuta zajęciowy. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie...

 • INNOWACJA W JĘZYKU

  /INNOWACJA JĘZYKOWA/ Nowy element języka. Innowacje mogą obejmować wszystkie działy językoznawstwa – fonetykę, fonologię, morfologię, składnię (nowy wyraz, wyrażenie, forma gramatyczna, znaczenie, konstrukcja składniowa). Przykładem innowacji...

 • INNOWACJA JĘZYKOWA

  zob. INNOWACJA W JĘZYKU

 • INFANTYLIZM

  Brak dojrzałości psychicznej, intelektualnej, emocjonalnej itp., zatrzymanie się na poziomie rozwojowym dziecka. Infantylizm w języku najczęściej oznacza używanie słów lub sformułowań nieprzystających do wieku i pozycji człowieka, np. nadużywanie...

 • IMIĘ WŁASNE

  zob. NAZWA WŁASNA

 • IMIĘ POSPOLITE

  zob. NAZWA POSPOLITA

 • HOTENTOTYZM

  zob. DYSLALIA CAŁKOWITA

 • HOMUNKULUS KOROWY

  zob. HOMUNKULUS (ruchowy, czuciowy)

 • HOMUNKULUS (ruchowy, czuciowy)

  /HOMUNKULUS KOROWY/ ang. homunculus , cortical homunculus ‘homunkulus korowy’ , sensory homunculus ‘homunkulus czuciowy (sensoryczny)’ , motor homunculus ‘homunculus ruchowy (motoryczny) ’ łac. homunculus ‘człowieczek, mały człowiek, karzełek’,...

 • HOMONIMIA

  ang. homonymy , niem. Homonymie , fr. homonimie , ros. омонимия grec. homos ‘taki sam’ + onyma ‘imię’ (‘mający takie samo imię’) Występowanie różnych wyrazów lub różnych form wyrazowych w jednej postaci fonicznej bądź graficznej. Przykładami na...

 • HOMOFONY

  ang. homophones grec. homós ‘taki sam, równy’, phōné ‘dźwięk’ Wyrazy charakteryzujące się identycznym brzmieniem. Do homofonów zalicza się kilka grup wyrazów: Homografy – wyrazy o różnym znaczeniu i innej etymologii, lecz o takim samym zapisie...

 • HOMOFONIA

  ang. homophony grec. homóphōnia ‘jednorodność dźwięku’ W języku zjawisko polegające na tożsamości fonetycznej różnych form wyrazowych, które mogą różnić się pod względem znaczenia, pisowni czy etymologii, a jedyną ich cechą wspólną jest identyczność...

 • HIPOTERAPIA

  ang. Hipotherapy , niem. Hippotherapie (łac.) (gr. hippos - koń, θεραπεία - terapia) Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej,...

 • HIPORISTICA CZASOWNIKOWE

  zob. CZASOWNIKI DEMINUTYWNE

 • HIPONIMIA

  ang. hyponymy , niem. Hyponymie , fr. hyponymie , ros. гипонимия gr. hypo ‘pod, poniżej’ i onoma ‘imię’ Relacja semantyczna między nazwami, zakładająca występowanie wyrazu bądź wyrażenia mieszczącego się w znaczeniu innego. Nazwa szersza znaczeniowo...

 • HIPOKORYSTYKA ODSŁOWNE

  zob. CZASOWNIKI DEMINUTYWNE

 • HIPERŁĄCZE

  zob. LINK

 • HIATUS

  /ROZZIEW/ ang. hiatus , niem. Hiatus , Hiat , fr. hiatus , ros. гиатус , зияние ang. hiatus (z łac. hiatus ‘otwarcie (ust)’, ‘rozziew’) Rozdzielna wymowa dwóch identycznych lub różnych samogłosek [VV], sąsiadujących ze sobą na pograniczu dwóch wyrazów...

 • HARMONIA WOKALICZNA

  ang. vocal harmony grec. harmonia ‘zgodność’; łac. vocalis ‘samogłoska’ Zjawisko występujące w językach aglutynacyjnych (np. uralo-ałtajskich, ugrofińskich, niektórych językach afrykańskich), polegające na upodobnieniu się pod względem fonologicznych...

 • GWARYZM

  /DIALEKTYZM/ Element językowy nacechowany stylistycznie jako gwarowy, jednostka systemu językowego (wyraz, forma, zwrot frazeologiczny) reprezentująca dialekt w stosunku do innych otaczających ją jednostek, reprezentujących język ogólny. Dialektyzmy to...

 • GWARA

  Termin, który często jest używany jako synonim dialektu, chociaż nim nie jest. Według definicji gwara jest podrzędna do dialektu. Gwarą nazywa się mowę ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium, przeważnie z kilku lub kilkunastu wsi, różniącą się od...

 • GUZKI ŚPIEWACZE

  zob. GUZKI GŁOSOWE

 • GUZKI KRZYKACZY

  zob. GUZKI GŁOSOWE

 • GUZKI GŁOSOWE TWARDE I MIĘKKIE

  /GUZKI GŁOSOWE PRAWDZIWE, GUZKI GŁOSOWE RZEKOME, GUZKI GŁOSOWE TWARDE, GUZKI GŁOSOWE MIĘKKIE/ ang. hard (fibrosed) and soft vocal nodules , niem. hart und weiches Stimmlippenknötchen Postać ograniczonego przerostowego nieżytu krtani, manifestującego...

 • GUZKI GŁOSOWE TWARDE

  zob. GUZKI GŁOSOWE TWARDE I MIĘKKIE

 • GUZKI GŁOSOWE RZEKOME

  zob. GUZKI GŁOSOWE TWARDE I MIĘKKIE

 • GUZKI GŁOSOWE PRAWDZIWE

  zob. GUZKI GŁOSOWE TWARDE I MIĘKKIE

 • GUZKI GŁOSOWE MIĘKKIE

  zob. GUZKI GŁOSOWE TWARDE I MIĘKKIE

 • GUZKI GŁOSOWE

  /GUZKI ŚPIEWACZE, GUZKI KRZYKACZY/ ang. vocal fold nodule , vocal voice nodule , vocal cord nodule , niem. Stimmlippenknötchen , Stimmbandknötchen Postać ograniczonego przerostowego nieżytu krtani, manifestującego się łagodnym rozrostem nabłonka...

 • GRUPA SPÓŁGŁOSKOWA

  Sąsiadujące ze sobą bezpośrednio spółgłoski (dwie lub więcej) w nagłosie, śródgłosie lub wygłosie wyrazu. Bezpośredniość sąsiedztwa może wywoływać zmiany cech artykulacyjnych niektórych głosek w grupie i neutralizować różnice w zakresie...

 • GRUPA AKCENTOWA

  zob. ZESTRÓJ AKCENTOWY

 • GRASEJOWANIE

  zob. RERANIE GARDŁOWE

 • GRAMATYKA TRANSFORMACYJNO-GENERATYWNA

  zob. GENERATYWIZM

 • GRAMATYKA NORMATYWNA

  Opis reguł gramatycznych danego języka z zamiarem wpłynięcia na czytelnika, aby wybierał zalecane w nim środki językowe. Wszystkie gramatyki napisane przed XIX wiekiem miały charakter normatywny. W wieku XIX, po powstaniu językoznawstwa...

 • GRAMATYKA KONTRASTYWNA

  /GRAMATYKA KONFRONTATYWNA/ Opis dwóch lub więcej języków pod kątem podobieństw i różnic między nimi. Początki gramatyki kontrastywnej przypadają na przełom XIX oraz XX wieku i mają charakter raczej teoretyczny. Jednym z pierwszych kontrastywistów jest...

 • GRAMATYKA KONFRONTATYWNA

  zob. GRAMATYKA KONTRASTYWNA

 • GRAMATYKA HISTORYCZNA

  Gramatyka w ujęciu diachronicznym (gramatyka diachroniczna), różniąca się od gramatyki opisowej (synchronicznej) tym, że nie bada języka współcześnie używanego, lecz próbuje przedstawić dany język w jego rozwoju. Realizowana jest głównie w postaci...

 • GRAMATYKA GENERATYWNA

  zob. GENERATYWIZM

 • GRAMATYKA

  ang. grammar , niem. Grammatik , fr. grammaire , ros. грамматик a grec. grammatike (od gramma ‘litera’) Dziedzina wiedzy o języku odnosząca się do systemowych powiązań między jednostkami danego języka. W wąskim ujęciu gramatyka obejmuje morfologię i...

 • GRAMATOLOGIA

  zob. GRAFETYKA

 • GRAFOMOTORYKA

  ang. graphomotor skills grec. gràphein ‘pisać, rysować’; łac. motor ‘ten, kto porusza’ Pisanie/kreślenie znaków graficznych, złożone czynności psychoruchowe, których przebieg i rezultat zależą od poziomu rozwoju funkcji w nie zaangażowanych oraz ich...

 • GRAFOLOGIA

  ang. graphology grec. gràphein ‘pisać, rysować’, lògos ‘słowo’ Jest ukierunkowana na badanie grafizmu – zespołu cech graficznych pisma ręcznego, ukształtowanego w sposób niepowtarzalny w procesie personalizacji pisma rozpoczynającym się już w...

 • GRAFIKA

  zob. GRAFETYKA

 • GRAFICZNE BŁĘDY

  grec. gràphein ‘pisać, rysować’ Błędy dotyczące graficznej strony pisma. Odróżnia się je od błędów ortograficznych (w zakresie ortografii), z uwzględnieniem problemu tzw. rzekomych błędów ortograficznych. W toku edukacji, z punktu widzenia pedagogiki,...

 • GRAFETYKA

  /GRAFIKA, GRAMATOLOGIA/ grec. graphé ‘pisanie’ (na wzór terminu fonetyka ) Na gruncie językoznawstwa jest traktowana jako nauka pomocnicza dla grafemiki, podobnie jak fonetyka dla fonologii. Roman Laskowski jako główny przedmiot jej badań wskazuje opis...

 • GRAFEMIKA

  zob. GRAFEMATYKA

 • GRAFEMATYKA

  /GRAFEMIKA/ ang. graphophonemics grec. graphé ‘pisanie’ Dziedzina językoznawstwa, rozwijająca teorię grafemu i badająca pismo w relacji do systemu fonologicznego języka, ukierunkowana na rozpoznanie właściwości relacji między systemami grafemów i...

 • GRAFEM

  ang. grapheme , niem. Graphem , fr. graphéme grec. graphé ‘pisanie’ (na wzór terminu fonem ) Podstawowa jednostka pisma, najczęściej – w piśmie alfabetycznym – przyporządkowywana fonemowi. Aleksander Gieysztor w odniesieniu do fonemograficznego aspektu...

 • GNOZJA

  /PERCEPCJA, SPOSTRZEGANIE/ ang. gnosia grec . gnôsis ‘poznanie’ Złożona czynność poznawcza umożliwiająca kategoryzowanie i rozpoznawanie zjawisk rzeczywistości, czyli percepcji bodźców o różnych modalnościach (wzrokowej, słuchowej, czuciowej). W...

 • GŁUŻENIE (GRUCHANIE)

  Jeden z etapów rozwoju artykulacji wyodrębnionych przez niektórych badaczy w 1. roku życia dziecka. Zazwyczaj wskazuje się, iż dotyczy on okresu od 6. do 16. tygodnia lub od 8. do 20. tygodnia życia dziecka. Zasób dźwięków produkowanych w tym czasie...

 • GŁUCHY

  ang. deaf, profoundly deaf , niem. taub , fr. sourd Określenie osoby, która nie słyszy lub posiada resztki słuchowe, uniemożliwiające jej odbiór bodźców dźwiękowych i swobodne porozumiewanie się za pomocą mowy. Odnoszone generalnie do osób ze znaczną...

 • GŁUCHOTA WERBALNA

  zob. ALALIA

 • GŁUCHOTA KOROWA

  / ZABURZENIA SŁUCHU POCHODZENIA KOROWEGO/ ang. cortical deafness , cortical auditory disorder Zaburzenie słyszenia, które polega na niezdolności dostrzegania wszystkich rodzajów bodźców słuchowych (werbalnych i niewerbalnych), braku świadomości...

 • GŁUCHONIEMY

  ang. deaf-mute , ros. глухонемой , niem. taubstumm, fr. surdimutité łac. surdomutus , złoż. głuchy + niemy Najstarsze znane określenie osoby z zaburzeniami słuchu. Używane już w XVI wieku. W Polsce powszechnie stosowane od początków organizowania się...

 • GŁUCHONIEMOTA

  ang. deaf-mutism, mutism-deaf, surdi-mutism , franc. Surdi-mutité, niem. Hörstummheit, Taubstummheit , ros. глухонемота łac. surdomutitas, złoż. głuchota + niemota W powszechnym rozumieniu niemota spowodowana głuchotą, co oznacza brak umiejętności...

 • GŁÓWNE MIEJSCE ARTYKULACJI GŁOSKI

  zob. LOKACJA

 • GŁOŚNIA

  /GLOTTIS/ ang. glottis , niem. Glottis , fr. glotte , ros. голосовая щель grec. glōttis , od glōtta , wariant glōssa ‘język’ Środkowe piętro krtani znajdujące się pomiędzy nadgłośnią a podgłośnią, w którym umieszczone są więzadła głosowe umocowane do...

 • GŁOSU: BARWA, ELASTYCZNOŚĆ, NASTAWIENIE, NATĘŻENIE, WYSOKOŚĆ

  Podstawowe cechy i parametry głosu, które bierze się pod uwagę zarówno przy jego ocenie subiektywnej, jak i przy diagnozie specjalistycznej. Prawidłowy głos – eufoniczny – powinien być dźwięczny, czysty, pozbawiony komponenty szumowej, niemęczliwy,...

 • GŁOSKI WELARNE

  zob. GŁOSKI TYLNOJĘZYKOWE

 • GŁOSKI TYLNOJĘZYKOWE

  /GŁOSKI WELARNE/ Głoski, w trakcie artykulacji których masa języka (tylna część grzbietu) unosi się ku tyłowi podniebienia i tworzy szczelinę lub zwarcie z podniebieniem miękkim. W polszczyźnie inwentarz głosek tylnojęzykowych stanowią: [k], [g], [x],...

 • GŁOSKI NIEZGŁOSKOTWÓRCZE

  Głoski, które nie mogą tworzyć ośrodka sylaby, wchodzą w jej skład wyłącznie z głoskami zgłoskotwórczymi. Są elementem fakultatywnym sylaby. W polszczyźnie niezgłoskotwórczy (niesylabiczny) charakter mają wszystkie spółgłoski (w odróżnieniu od np....

 • GŁOSKI NOSOWE

  ang. nasals Rodzaj głosek tworzonych z udziałem rezonansu nosowego. Przeciwstawia się im głoski ustne, przy czym Bronisław Rocławski dzieli głoski na ustne, nosowe i ustno-nosowe . Głoski nosowe wymawiane są w taki sposób, że przy opuszczonym języczku...

 • GŁOSKA WDECHOWA

  zob. GŁOSKA INSPIRACYJNA

 • GŁOSKA PODWOJONA

  zob. GEMINATA

 • GŁOSKA INSPIRACYJNA

  /GŁOSKA INGRESYWNA, GŁOSKA WDECHOWA/ ang. ingressive sound Charakteryzuje się odmiennym od typowego (wydechowego) kierunkiem przepływu powietrza podczas jej wymawiania. Powietrze jest zasysane z zewnątrz i może przepływać zarówno przez jamę ustną, jak...

 • GŁOSKA INGRESYWNA

  zob. GŁOSKA INSPIRACYJNA

 • GŁOSKA BOCZNA

  Głoska ustna sonorna, w trakcie artykulacji której dochodzi do zwarcia czubka języka z dziąsłami, a powietrze przepływa między boczną stroną jamy ustnej, w szczelinie między bokiem języka a tylnymi zębami. We współczesnej polszczyźnie boczne głoski...

 • GŁOS

  Głosem zwykle określa się dźwięk, mowę, śpiew wydawane przez istoty żyjące. W logopedii i foniatrii przedmiotem zainteresowania jest głos ludzki. Powstaje on dzięki odpowiedniej budowie i funkcjonowaniu aparatu głosotwórczego oraz narządów mowy (jeśli...

 • GŁĘBOKA AFAZJA MOTORYCZNO-SENSORYCZNA

  zob. AFAZJA CAŁKOWITA

 • GŁĘBOKA AFAZJA MIESZANA

  zob. AFAZJA CAŁKOWITA

 • GLOTTOGONIA

  Teoria pochodzenia języka. Wszelkie twierdzenia na temat pochodzenia języka, ze względu na brak źródeł, mają charakter przypuszczeń. Najbardziej rozpowszechniona była teoria Wilhelma Wundta, który powstanie języka wiązał z tzw. ruchami ekspresywnymi...

 • GLOTTIS

  zob . GŁOŚNIA

 • GLOSOLALIA

  ang. glosolalia , niem. Glossolalie , Glottolalie , fr. glossolalie z grec. ‘paplanina’ Pozbawione sensu (znaczenia) ciągi głoskowe (niby-wyrazy) przypominające pod względem fonologicznym teksty (wyrazy) danego języka, tworzone w celach...

 • GLAJDY

  zob. PÓŁSAMOGŁOSKI

 • GENRY MOWY

  zob. AKT MOWY

 • GENERATYWIZM

  /GRAMATYKA GENERATYWNA, GRAMATYKA TRANSFORMACYJNO-GENERATYWNA/ ang. generativism ( generative grammar , transformational-generative grammar ), niem. generative Grammatik , fr. grammair generative , ros. ґенеративная ґрамматика ang. generativism (z łac....

 • GEMINATA

  /GŁOSKA PODWOJONA/ Połączenie dwóch takich samych, sąsiadujących ze sobą głosek, realizowanych jako jeden element o przedłużonej artykulacji (przedłużonym zwarciu lub przedłużonej szczelinie). W trakcie brzmienia geminaty następuje bardzo krótki spadek...

 • GEMINACJA

  /PODWOJENIE SPÓŁGŁOSEK/ Podwojenie spółgłosek nazywa się geminacją. Geminata to spółgłoska zdwojona, czyli sekwencja dwu segmentów spółgłoskowych o identycznej artykulacji. W języku polskim geminaty występują w wyrazach: po dd ać, pa nn a, le kk o, la...

 • GAWORZENIE

  ang. babbling Termin niejednoznaczny. W ujęciu szerokim terminem tym określa się stadium w okresie przedsłownym, rozpoczynające się około 2. miesiąca życia. Po okresie odruchowego krzyku i odgłosów życiowych dziecko zaczyna produkować dźwięki...

 • GABINET LOGOPEDYCZNY

  Miejsce służące do przeprowadzania diagnozy i terapii logopedycznej. Powinno spełniać określone warunki, zarówno pod względem wymagań lokalowych, jak i wyposażenia. W obecnie funkcjonującym w Polsce systemie opieki logopedycznej nie istnieje wyłącznie...

 • FUNKCJE WYPOWIEDZI

  zob. FUNKCJE JĘZYKA

 • FUNKCJE MOWY

  zob. FUNKCJE JĘZYKA

 • FUNKCJE JĘZYKA

  /FUNKCJE MOWY, FUNKCJE WYPOWIEDZI/ ang. functions of language / speech , niem. Funktionen der Sprache ( Sprachfunktionen ), fr. fonctions du langage , ros. функции языка łac. functio ‘czynność’; psł. * ęzyk ъ ‘narząd w jamie ustnej’ Tradycyjnie...

 • FREKWENCJA

  zob. CZĘSTOŚĆ

 • FRAZOWANIE INTONACYJNE

  ang. phrasing grec. phrásis ‘mówienie, mowa; wyrażenie, zwrot’ Polega na dostosowaniu zmian wysokości głosu do struktury frazy. Wiąże się z lingwistycznymi funkcjami intonacji – segmentacją, wskazywaniem za pomocą kadencji lub antykadencji określonego...

 • FRAZEOLOGIZM

  /ZWROT FRAZEOLOGICZNY, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY/ ang. idiom , idiomatic expression , phrase , niem. Phraseologismus , Idiom , fr. expression idiomatique , ros. фразеологизм Stała konstrukcja językowa dwu- lub kilkuwyrazowa. Jej znaczenia nie da się...

 • FRAZEOLOGIA

  ang. phraseology , niem. Phraseologie , fr. Phraseologie , ros. фразеология grec. phrasis ‘mówienie, wyrażanie się, wypowiadanie’, logos ‘słowo, nauka’ Termin powstał w XVI wieku. Oznaczał styl, słownictwo. Pod koniec XVIII wieku uzyskał znaczenie...


Rezultaty wyszukiwania 901 - 1000 z 1000