• TERAPIA POŚREDNIA W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM

  ang. indirect theraphy ( in Alzheimer’s dementia ) Jest prowadzona w kontakcie z osobami z najbliższego otoczenia pacjenta (rodziną, stałymi opiekunami, personelem domu dziennego pobytu itp.). Jej celem jest usprawnianie funkcjonowania osoby chorej...

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

  /REEDUKACJA/ ang. pedagogic therapy ; ros. педагогическая терапия Całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych w odniesieniu do dzieci mających trudności w uczeniu się. Mają one charakter oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych, ukierunkowanych z...

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  /LOGOTERAPIA, POSTĘPOWANIE LOGOPEDYCZNE, LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE, LOGOPEDYCZNE POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE/ ang. speech therapy Całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań naprawczych, ukierunkowanych na usunięcie patologicznych zjawisk...

 • TERAPIA GŁOSU

  ang. voice therapy grec. therapeiá ‘leczenie’ Działania zmierzające do usunięcia zaburzeń głosu, ukierunkowane przez wyniki badań diagnostycznych. Logopedyczna diagnoza i terapia osób z zaburzeniami głosu prowadzone są równolegle z leczeniem...

 • TERAPIA BEZPOŚREDNIA W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM

  ang. direct theraphy ( in Alzheimer’s dementia ) Jest prowadzona w relacji logopeda–pacjent, w formie indywidualnej lub grupowej (z udziałem pacjentów o podobnych problemach w zakresie komunikacji, w grupie kilkuosobowej). Ma dwa zasadnicze cele: 1)...

 • TERAPIA BEHAWIORALNA

  ang. behavioural therapy , niem. Verhaltenstherapie , fr. thérapie comportementale , ros. поведенческая терапия ang. behaviour ‘zachowanie się’ Kierunek psychologii eksperymentalnej, który formował się na początku ubiegłego wieku i zakładał, rozwój...

 • TEMPO MÓWIENIA

  /SZYBKOŚĆ MÓWIENIA, TEMPO MOWY/ ang. speed of utterance, tempo of speech; niem. Sprechtempo; fr. tempo; ros. темп речи, движение речи; wł. tempo z łac. tempus – czas Szybkość wymawiania elementów mowy: głosek, sylab, wyrazów. Może być mierzona liczbą...

 • TEMPO MOWY

  zob. TEMPO MÓWIENIA

 • TELEWIZJA

  ang. t elevision, TV Środek komunikacji masowej służący do bezprzewodowego przekazywania zarejestrowanego przez kamerę dźwięku i obrazu (audycji, filmów, muzyki itp.) przetworzonego przez urządzenie nazywane nadajnikiem na falę elektromagnetyczną (o...

 • TELEPROMPTER

  /PROMPTER, AUTOCUE/ ang. teleprompter Urządzenie służące do wyświetlania wcześniej przygotowanego tekstu czytanego przed stojącą kamerą. Ekran telepromptera wyświetlający tekst montowany jest poziomo przed kamerą, a wyświetlany przez niego tekst odbija...

 • TECHNIKA ZNIKAJĄCYCH SYGNAŁÓW

  zob. METODA ZANIKAJĄCYCH PODPOWIEDZI

 • TAKT

  ang. time łac. tactus ‘dotyk’ Jednostka akcentowa odpowiadająca wyrazowi lub grupie wyrazów scalonych jednym akcentem głównym. Termin nawiązuje do muzycznej definicji taktu rozumianego jako jednostki, w obrębie której realizuje się schemat metryczny,...

 • TAJNY JĘZYK DZIECI

  Specyficzny socjolekt, w którym ujawnia się twórcze podejście dzieci do systemu językowego, wymagające jednak od nich dobrego wyczucia językowego. Język ten zaliczany jest do tajnych, kryptozabawowych socjolektów o prymarnej funkcji ekspresywnej....

 • TACHYPHEMIA

  zob. TACHYLALIA

 • TACHYPH(R)ASIA

  zob. TACHYLALIA

 • TACHYLALIA

  /TACHYPH(R)ASIA, TACHYPHEMIA, PRZYSPIESZENIE MOWY, PRZYSPIESZENIE TEMPA MÓWIENIA, MOWA NADMIERNIE SZYBKA, NADMIERNIE PRZYSPIESZONA MOWA, ANORMALNIE SZYBKA MOWA/ ang. tachylalia , niem. Tachylalie , fr. tachylalie , ros. тахилалия ( баттаризм , полтерн...

 • TACHYFRAZJA

  zob. BATARYZM

 • TABU JĘZYKOWE

  Tabu językowe jest związane z konkretną kulturą. Wyraz tabu zapożyczony jest z języka polinezyjskiego za pośrednictwem języka angielskiego. W każdej społeczności mamy do czynienia z czynnościami i przedmiotami, których wykonywanie i dotykanie przez...

 • ŚWIADOMOŚĆ METALINGWISTYCZNA

  zob. ŚWIADOMOŚĆ METAJĘZYKOWA

 • ŚWIADOMOŚĆ METAJĘZYKOWA

  /ŚWIADOMOŚĆ METALINGWISTYCZNA/ ang . metalinguistic awareness, ros. метаязыковое сознание gr. meta ‘poza’, ‘ponad’ Pojęcie szeroko stosowane na gruncie psycholingwistyki. W znaczeniu językoznawczym wiąże się bezpośrednio z terminem „metajęzyk”,...


Rezultaty wyszukiwania 221 - 240 z 1000