• WRODZONE PORAŻENIA NERWÓW KRTANIOWYCH

  /WRODZONE PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO WSTECZNEGO, WRODZONE PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO DOLNEGO, WRODZONE PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO GÓRNEGO/ ng. congenital laryngeal nerve paralysis /recurrent laryngeal nerve paralysis, superior laryngeal nerve...

 • WRODZONE KOROWE ZABURZENIA ROZWOJU MOWY

  zob. ALALIA

 • WRODZONA NIEZDOLNOŚĆ DO NABYWANIA MOWY

  zob. ALALIA

 • WOLNO POSTĘPUJĄCA AFAZJA

  zob. AFAZJA POWOLI POSTĘPUJĄCA NA TLE OTĘPIENIA

 • WOKOIDY

  zob. SAMOGŁOSKI

 • WIELOZNACZNOŚĆ

  zob. POLISEMIA

 • WIEK ZĘBOWY

  ang. dental age Prawidłowe wyrzynanie się zębów jest warunkiem prawidłowego rozwoju narządu żucia. W uzębieniu człowieka obserwuje się zjawisko różnozębności (zęby heterodontyczne), tzn. zęby posiadają różny kształt, i zjawisko dwupokoleniowości, czyli...

 • WIBRATO

  ang. vibrato łac. vibratio ‘drganie’, od vibrare ‘trząść się, drgać’ Zjawisko powstające w momencie rozpoczęcia wibracji przez fałdy głosowe. Określane jest jako prawidłowe rozchwianie głosu. Zmiany wysokości głosu podczas wibrato zachodzą w czasie...

 • WIBRANTY

  zob. SPÓŁGŁOSKI DRŻĄCE

 • WEWNĘTRZNE UCHO

  /BŁĘDNIK/ ang. inner ear /labyrinth/ , niem. Innenohr /Labyrinths/, fr. oreille interne /labyrinthe/, ros. внутреннее ухо /лабиринт/ łac. auris ’ucho’, interna ‘wewnętrzny’, labirynthus – ‘błędnik’, zwany tak z powodu skomplikowanej budowy anatomicznej...

 • WCZEŚNIAK

  ang. prematurity/ premature infant Termin wcześniactwo został wprowadzony przez Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia w 1950 roku. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia za noworodka urodzonego przedwcześnie (wcześniaka) uważa się...

 • WCZEŚNIACTWO

  zob. WCZEŚNIAK

 • WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA

  Wszelkie oddziaływania logopedy wobec dzieci zagrożonych niepełnosprawnością bądź ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, u których stwierdza się nieprawidłowości w zakresie warunków prawidłowego kształtowania się mowy. Wymagają więc one wczesnych...

 • WCZESNA INTERWENCJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

  Program rządowy „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”, realizowany w latach 2005–2007, precyzuje terminy wczesna interwencja oraz...

 • WARSZTAT LOGOPEDYCZNY

  Termin funkcjonujący w trzech kontekstach znaczeniowych: W odniesieniu do zakresu kompetencji danego logopedy (np. logopeda ogólny, neurologopeda, surdologopeda, balbutologopeda, terapeuta głosowy itp.). Warsztat logopedyczny jest tu bezpośrednio...

 • WADY WYMOWY

  zob. DYSLALIA

 • WADY WRODZONE KRTANI

  /ZABURZENIA ROZWOJOWE KRTANI/ ang. congenital disorders of the larynx / congenital anomalies of the larynx /, niem. Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes , fr. malformations congénitales du larynx, ros. пороки развития гортани /врожденные аномалии...

 • WADY PIONOWE

  Wady pionowe dzielą się na: Zgryz otwarty (łac. occlusioaperta ) – za przyczynę tej wady przyjmuje się istnienie nawyków (parafunkcji) i zaburzonych czynności fizjologicznych (dysfunkcji); jej istotą są szpary niedogryzowe o różnej lokalizacji i...

 • WADY DOTYLNE

  Charakterystyczną cechą tych wad jest dotylne przemieszczenie żuchwy w stosunku do szczęki. W rysach twarzy występuje cofnięcie bródki lub/i wywinięcie wargi dolnej. Jest to najczęściej występująca wada, około 45% przypadków. Za przyczynę wad dotylnych...

 • WADY DOPRZEDNIE

  Istotą tej nieprawidłowości jest doprzednia pozycja żuchwy w stosunku do kości szczęki. Dolne zęby (we wszystkich wspomnianych niżej wadach doprzednich) znajdują się przed zębami górnymi (odwrotne zachodzenie). W rysach twarzy z łatwością można...


Rezultaty wyszukiwania 141 - 160 z 1000