• ZABURZENIA MOWY W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM

  Zmiany w mowie osób z otępieniem alzheimerowskim, z uwagi na czas trwania choroby, zachodzą na przestrzeni kilku, kilkunastu lat. Początkowo są zwykle nieznaczne i trudno uchwytne. W miarę postępu procesu degeneracji stają się coraz bardziej wyraziste,...

 • ZABURZENIA MOWY U OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

  Osoby niewidome i niedowidzące stanowią istotną liczebnie grupę. Ze statystyk Polskiego Związku Niewidomych wynika, że zrzesza on 76 066 członków (dane za rok 2001), przy czym całkowicie niewidomi stanowią 10–15% tej części populacji, pozostali zaś to...

 • ZABURZENIA MOWY U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  W najnowszych badaniach dominuje pogląd, iż na rozwój komunikacji międzyludzkiej wywierają wpływ przede wszystkim takie czynniki, jak: ogólny rozwój jednostki (intelektualny, emocjonalny, społeczny); jej możliwości poznawcze i jej własna aktywność;...

 • ZABURZENIA MOWY U DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

  U osób z upośledzeniem umysłowym nie tylko kształtowanie się mowy jest opóźnione (aż do jej niedorozwoju), ale jest ona także odmienna jakościowo. Notowane zaburzenia mowy nie są jednakże specyficzne wyłącznie dla tej grupy. Diagnozowane są tu więc...

 • ZABURZENIA INICJATYWY MOWNEJ

  zob. AFAZJA TRANSKOROWA RUCHOWA

 • ZABURZENIA GRAFOMOTORYKI

  ang. graphomotor disorders grec. gràphein ‘pisać, rysować’; łac. motor ‘ten, kto porusza’ Występowanie nienormatywnych zjawisk dotyczących pisania/kreślenia znaków graficznych. Wykrywanie zaburzeń grafomotoryki jest szczególnie ważne na etapie edukacji...

 • ZABURZENIA GŁÓWNEGO MIEJSCA ARTYKULACJI GŁOSKI

  zob. DYSLOKACJA

 • ZABURZENIA EMISJI GŁOSU

  Mogą występować z różnych powodów: anatomicznych lub funkcjonalnych. Mogą być spowodowane różnymi chorobami aparatu głosotwórczego – wówczas podlegają leczeniu specjalistycznemu (foniatrycznemu lub laryngologicznemu, czasami również terapii głosowej)....

 • ZABURZENIA ARTYKULACJI

  zob. DYSLALIA

 • WZIERNIK KRTANIOWY

  zob. LARYNGOSKOP

 • WYROŚLA ADENOIDALNE

  zob. MIGDAŁEK (ADENOID)

 • WYRAZY ORTOTONICZNE

  ang. orthotonic words grec. orthós ‘prosty’ + pol. toniczny Wyrazy, w obrębie których występuje akcent gramatyczny, realizowany jako główny akcent wyrazowy. Nazywane są wyrazami samodzielnymi akcentowo. Zazwyczaj są to również wyrazy samodzielne...

 • WYRAZY ONOMATOPEICZNE

  zob. ONOMATOPEJA

 • WYRAZY DZIECIĘCE

  ang. baby / nursery words , baby talk (BT) words , BT lexicon , BT vocabulary , niem. Lallwörter , Wort aus der Kindersprache , fr. mots enfantins , mots du langage enfantin , ros. детские слова , слова „ языка нянь ” , „ облегченные ” слова Wyrazy,...

 • WYRAZY ATONICZNE

  /ATONA, KLITYKI/ ang. atonic words , clitics grec. átonos ‘atonon, niemający akcentu’ Wyrazy, które nie mają akcentu gramatycznego. Jako wyrazy niesamodzielne akcentowo w mowie wiążą się z wyrazami ortotonicznymi, w obrębie których został zrealizowany...

 • WYRAZ SŁOWNIKOWY

  zob. LEKSEM

 • WYRAZ PROZODYCZNY

  zob. WYRAZ FONOLOGICZNY

 • WYRAZ ORTOGRAFICZNY

  ang. orthographic word od rzeczownika ortografia Jednostka tekstu pisanego wyodrębniana w nim na podstawie segmentacji graficznej. Wyraz ortograficzny stanowi ciąg liter danego alfabetu ograniczony z obu stron dwoma odstępami (spacjami) lub odstępem i...

 • WYRAZ GRAMATYCZNY

  ang. grammatical form, niem. Grammatische Form, fr. forme grammaticale, ros. грамматическая форма wyraz (od wyrazić ‘wypowiedzieć’; dawne ‘oznaczyć; wycisnąć’; od razić z psł. raziti ‘ciąć’); gramatycz-ny Wyraz tekstowy wraz z charakterystyką...

 • WYRAZ FONOLOGICZNY

  /WYRAZ PROZODYCZNY/ ang. phonological word Jednostka fonotaktyczna ograniczona z obu stron junkturami silnymi /#/ lub junkturą i pauzą oraz zawierająca jedną sylabę akcentowaną. Początek wyrazu charakteryzuje się większą intensywnością, natomiast...


Rezultaty wyszukiwania 101 - 120 z 1000