• ŻYCZLIWY SPISEK

  ang. „benevolent conspiracy” Fenomen obserwowany w komunikacji osób pełnosprawnych z osobami o (zakładanej) niższej sprawności językowej/intelektualnej; polega na dostosowaniu przez osobę pełnosprawną swoich własnych zachowań językowych do...

 • ŻARGONAFAZJA

  zob. ŻARGON AFATYCZNY

 • ŻARGON AFATYCZNY

  /AFAZJA ŻARGONOWA, ŻARGONAFAZJA, SAŁATKA SŁOWNA/ ang. jargon aphasia fr. jardonière ‘mieszanka z jarzyn’; grec. p h á sis ‘wypowiedź’ , łac. phasia ‘mowa’; grec. a- ‘brak’; łac. aphasia ‘niemota’ Zaburzenia w realizacji wypowiedzi występujące po...

 • ZWROT FRAZEOLOGICZNY

  zob. FRAZEOLOGIZM

 • ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

  zob. FRAZEOLOGIZM

 • ZWARCIE PODNIEBIENNO-GARDŁOWE

  ang. palatopharyngeal closure Ułożenie podniebienia miękkiego i tylnej ściany gardła, które – prowadząc do oddzielenia jamy ustnej od jamy nosowej – umożliwia akt połykania oraz wypowiadanie głosek ustnych. Udział w zwarciu bierze zwieracz...

 • ZWARCIE CENTRALNE

  zob. ZGRYZ PRAWIDŁOWY

 • ZWARCIE

  zob. ZGRYZ

 • ZROSTEK

  zob. AFIKS

 • ZNIEKSZTAŁCENIE GŁOSKI

  zob. DEFORMACJA GŁOSKI

 • ZNIEKSZTAŁCENIA STRUKTURY WYRAZU

  zob. ZABURZENIA STRUKTURY WYRAZU

 • ZNAK JĘZYKOWY

  ang. sign , niem. Zeichen , fr. signe , ros. языковый знак psł. znakъ (od znati ‘znać); język-owy Coś, co znaczy w języku. Jakakolwiek jednostka z poziomu znaczącego języka (w przeciwieństwie do jednostek z poziomu nieznaczącego, takich jak głoski,...

 • ZNAK GRAFICZNY

  ang. graphic symbol grec. gràphein ‘pisać, rysować’ Różne rodzaje znaków związanych z rozwojem pisma, funkcjonujących w systemach piktograficznych, ideograficznych, sylabicznych czy alfabetycznych. Aleksander Gieysztor dokonuje systematyki pisma od...

 • ZMNIEJSZONY JĘZYK

  zob. MIKROGLOSJA

 • ZMIĘKCZENIE

  zob. PALATALNOŚĆ

 • ZMIANY W KRTANI W PRZEBIEGU CHORÓB ENDOKRYNOLOGICZNYCH

  ang. pathological changes of the larynx in endocrine diseases / laryngeal pathology in endocrine diseases /, niem. pathologischen Veränderungen des Kehlkopfes bei endokrinen Krankheiten , fr. pathologiques du larynx dans les maladies endocriniennes ,...

 • ZIARNINIAK POINTUBACYJNY

  ang. post-intubation laryngeal granuloma / intubation granuloma of the larynx , laryngeal granuloma /, niem. Stimmlippengranulom /Intubationsgranulom/, fr. granulome post-intubation / granulome d'intubation /, ros. постинтубационная гранулема /...

 • ZIARNINIAK KONTAKTOWY

  zob. OWRZODZENIE KONTAKTOWE

 • ZGRYZ PRAWIDŁOWY

  /OKLUZJA PRAWIDŁOWA, OKLUZJA CENTRALNA, ZWARCIE CENTRALNE, MAKSYMALNE ZAGUZKOWANIE, OKLUZJA STATYCZNA/ ang. normal occlusion Termin określający wielopunktowy kontakt zębów przeciwstawnych, który powstaje w wyniku obustronnego równomiernego skurczu...

 • ZGRYZ OTWARTY

  ang. apertognathia , non-occlusion Grupa wad zgryzu, w których występują zaburzenia wysokości (skrócenia i wydłużenia) różnych partii szczęki i żuchwy. Na tym tle powstaje szereg szpar niedogryzowych, czyli brak kontaktu w obrębie określonych grup...


Rezultaty wyszukiwania 1 - 20 z 1000