SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Zgodnie z definicją diagnoza logopedyczna to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmu. Jednocześnie należy pamiętać, że stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.

Pamiętajmy, że nie przebiega on u wszystkich dzieci jednakowo. Dlatego opieką logopedyczną powinny być objęte wszystkie dzieci przedszkolne, ponieważ w tym wieku mogą mieć jeszcze nieukończony rozwój mowy. Dzięki temu możliwe jest wczesne rozpoznanie problemów komunikacji językowej i zapewnienie właściwej formy profilaktyki, terapii oraz stymulacji.

Na czym polega diagnostyka logopedyczna

Diagnoza logopedyczna ma na celu ustalenie z jakim rodzajem zaburzeń mowy mamy do czynienia oraz ustalenie kroków badawczych. Pierwszym etapem jest określenie problemu. Zaczyna się on od przeprowadzenia wywiadu z rodzicem i nauczycielem wychowawcą na temat pacjenta: wieku, zainteresowań, sytuacji rodzinnej, przebiegu rozwoju mowy, itd. Następnie przechodzimy do obserwacji zachowań i orientacyjnego badania mowy. Często stosuje się równie badania uzupełniające. Należą do nich badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie funkcji połykowej i oddechowej. Dodatkowo sprawdza się słuch i pamięć słuchową. Zalecane jest również orientacyjne badanie lateralizacji. W kolejnym etapie formułuje się hipotezy poprzez przeprowadzenie badania rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Jeśli zachodzi taka potrzeba pacjent kierowany jest także na badania specjalistyczne do psychologa, pedagoga, ortodonty, itd. Ostatni etap to weryfikacja hipotez. Ustala się wówczas odpowiednie metody terapii, narzędzia i pomoce dydaktyczne.

Środki i pomoce w diagnostyce i terapii logopedycznej

Oprócz wymienionych narzędzi diagnostycznych, w terapii logopedycznej stosuje się często pomoce i środki wspomagające. Rozumiemy przez to wszelkie urządzenia techniczne, które mogą być wykorzystywane przez logopedę. Do pomocy zaliczają się pomoce językowe (logopedyczne zbiory zdań i wyrazów, wierszyki, piosenki, zagadki, gry dydaktyczne, itp.), pomoce obrazkowe, schematy gier językowych, schematy głosek, la biogramy i rentgenogramy.

fundusze europejskie