SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Nauka prawidłowej wymowy jednym dzieciom przychodzi z łatwością, inne mają z tym duże problemy. Może przebiegać szybciej lub wolniej, w zależności od indywidualnych cech fizycznych oraz warunków środowiskowych, w których dziecko się wychowuje.

W początkowym okresie życia dziecko w dużej mierze uczy się poprzez naśladowanie i powtarzanie. Jeśli dziecko nie zaczyna mówić lub mówi swoim językiem, a dorośli go nie rozumieją, stan ten zaczyna budzić niepokój.

Należy jednak pamiętać o tym, że głoski pojawiają się etapami, w określonej kolejności. Jeśli dziecko na pewnym etapie nie wypowiada prawidłowo jakiejś głoski, jest to zupełnie normalne, ale jeśli z biegiem czasu to się nie zmienia, może to być już wada wymowy. Za normę przyjmuje się opóźnienia w poszczególnych etapach rozwoju mowy do pół roku. Dlatego bardzo ważne jest zdiagnozowanie problemu we właściwym momencie.

Skąd wiadomo, że rozwój mowy dziecka jest prawidłowy?

W celu ustalenia prawidłowego rozwoju mowy u dziecka należy znać jego poszczególne etapy w zależności od wieku.

Przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecko słucha i obserwuje. Jest to etap naśladowania, powtarzania dźwięków z otoczenia, gaworzenia.

Od 12 do18 miesiąca życia dziecko rozumie coraz więcej, wypowiada słowa dźwiękonaśladowcze np.: miau, kukuryku, muuuu itp., często także pierwsze wyrazy, np.: mama, papa, baba.

Od 20 do 24 miesiąca życia dziecko potrafi wymawiać samogłoski i niektóre spółgłoski, np. b, p, m, d, t, n. Wiele dzieci używa już wyrazów dwusylabowych.

Dwulatek rozumie mowę otoczenia, wypowiada coraz więcej wyrazów, zaczyna budować pierwsze zdania, a głoski trudniejsze zastępuje łatwiejszymi.

W wieku 3 lat dziecko mówi coraz więcej wyrazów i buduje coraz dłuższe zdania. Powinno wymawiać wszystkie samogłoski, w jego zasobach pojawiają się kolejne spółgłoski, np.: w, f, k, g, h, ś, ź, ć, dź, l.

Przedszkolak w wieku od 4 do 5 lat powinien prawidłowo wymawiać wszystkie wymienione wcześniej głoski oraz: s, z, c, dz.

Prawidłowo rozwijające się dziecko w wieku od 5 do 7 lat wymawia także: sz, ż, cz, dż oraz r i swobodnie posługuje się mową.

Wymowa których głosek jest najtrudniejsza dla dzieci?

Jednym z najczęściej występujących zaburzeń  wymowy u dzieci są wady artykulacyjne. Są to nieprawidłowości w wymawianiu jednej, wielu, a nawet niemal wszystkich głosek. Spowodowane są one m.in. niepełnosprawnością, zaburzeniami słuchu, nieprawidłowościami w budowie narządów mowy (wędzidełko język, zgryz) lub zaniedbaniem środowiskowym.

Wiele z problemów dotyczących nieprawidłowej artykulacji da się zniwelować dzięki pracy z logopedą i kontynuowaniu zaleconych przez niego ćwiczeń w domu.

Niektóre problemy z prawidłową wymową głosek są tzw. rozwojowe, nie są zaburzeniami, tylko naturalnym zastępowaniem trudniejszych głosek łatwiejszymi, co związane jest z niedojrzałością narządów artykulacyjnych. U młodszych dzieci jest to naturalne, ale jeśli trwa za długo, konieczne jest wsparcie i interwencja logopedy.

Najczęściej trudności pojawiają się przy wymowie głosek: sz, ż, cz, dż. Dziecko zastępuje je przez łatwiejsze: ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz.

Duży problem niektórym sprawia dzieciom wymowa głoski r, która zastępowana jest przez „l” lub „j”.

Dużo trudniejsze w terapii są zaburzenia artykulacji  polegające na zniekształcaniu wymawianych głosek, np.:

– rotacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski r,

– seplenienie – nieprawidłowa wymowa wszystkich lub niektórych głosek z tzw. trzech szeregów: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż

– mowa bezdźwięczna – zamiana głosek dźwięczne, np.: b, d, w, g, itd. na podobnie brzmiące głoski bezdźwięczne, odpowiednio: p, t , f, k,

– zaburzona, niewłaściwa wymowa innych głosek.

Do logopedy należy zgłosić się zawsze, kiedy niepokoi nas coś związanego z mową, językowym porozumiewaniem się dziecka. Nieprawidłowa wymowa może być objawem jakiegoś poważnego zaburzenia rozwojowego, wtedy logopeda skieruje rodziców do odpowiedniego specjalisty. Jeśli logopeda stwierdzi „tylko” wadę wymowy, sam ją zdiagnozuje i od razu zaproponuje terapię logopedyczną.

Prawidłowa wymowa jest bardzo ważna w porozumiewaniu się i prawidłowym rozwoju człowieka. Dzieci z wadami wymowy mogą mieć poważne problemy w nauce czytania i pisania, a potem w nauce wszystkich przedmiotów w szkole. Często dzieci takie mają problemy emocjonalne, co wynika z trudności w komunikowaniu się z innymi ludźmi.